കെ.പി.രാമചന്ദ്രൻ

img_20160410_152255_hdr
img_20160410_151616_hdr

ശില്പകലയുടെ സൗന്ദര്യ തികവ് തെളിയിച്ച മഹാപ്രതിഭയാണ് കെ.പി.രാമചന്ദ്രൻ. ആറങ്ങോട്ടുകര ക്ക് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ശില്പി. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്രയൊന്നും പ്രശസ്തനായില്ല അദ്ദേഹം. ആറങ്ങോട്ടുകരയുടെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ കെ.പി.ആറങ്ങോടൻ എന്ന അയ്യപ്പൻ മാഷ് ചെറിയച്ചനാണ്. അമേരിക്കയിലേക്ക് നിർമ്മിച്ച കാവേരി ശില്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ്. ഇത് വലിയ പത്രവാർത്തയായി. കഥകളി,തിറ ,ഡോറുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി ശില്പക്കൾ തന്റേതായ ശൈലീ ഭദ്രതയിലൂടെ കൊത്തിമിനുക്കിയ രാമചന്ദ്രന്റെ ഗുരു അമ്മാവൻ ടി.പി. കൃഷ്ണനാണ്. ആറങ്ങോട്ടുകര മുല്ലക്കൽ അമ്പലത്തിനടുത്താണ് വീട് .
img_20160410_151916_hdr
pic

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *