പട്ടത്ത് നാരായണൻകുട്ടി

c8f2efcc-688e-4d25-aec6-da2644d0c109ആറങ്ങോട്ടുകരയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കൂടുതലറിയുന്ന കടയാണ് പട്ടത്ത് കട. ഇപ്പോൾ കിച്ചു ടവർ നല്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലാഭം മാത്രമെടുത്ത് ജനങ്ങളെ സേവിച്ച് 43 വർഷം കച്ചവടം നs ത്തി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുകയാണ് തെക്കെ പട്ടത്ത് നാരായണൻകുട്ടി.1962ലാണ് കു തുടങ്ങിയത്. കുട്ടികളുടെ ചാച്ചാജിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി യും മദ്രാസ് മുഖ്യമന്ത്രി കാമരാജ് നാടാരും ആറങ്ങോട്ടുകരയിലൂടെ തുറന്ന ജീപ്പിൽ കടന്നു പോയതും അവർക്ക് സ്വീകരണമേർപ്പെടുത്തിയതും ഇന്നുമോർക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് KVM ഈ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നു .

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *