ശങ്കരൻ കുട്ടി

arangottukara-postman

ശങ്കരൻ കുട്ടി. 34 വർഷം ആറങ്ങോട്ടുകര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റ് മാനായി ജോലി ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നു.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *